Infraštruktúra

Elektrická energia
• VN 110/22 kV napojené z rozvodne VVN/VN Senica

Regulačná stanica plynu
• vysokotlaký rozvod plynu s tlakom 4 MPa
• stredotlaký rozvod plynu s tlakom 300 kPa

Pitná voda
• napojenie na sieť verejného vodovodu DN 100 až 300

Kanalizácia
• Dažďová – DN300-1400 s napojením na retenčné nádrže o objeme 3 000 m³ s napojením na výustný objekt do recipientu Teplica
• Splašková – DN300 s napojením na verejnú kanalizáciu DN 1500

Telekomunikácie
• napojenie na telekomunikačnú sieť Slovak Telecom vrátane DSL
• možnosť mikrovlnného pripojenia internetu cez miestnych providerov

Written by: